PVC-Kugelhahn

PVC-Kugelhahn – Klebemuffe x Klebemuffe